Czym jest ochrona środowiska?

W ramach wspomnianych poniżej czterech programów Irlandia współpracuje z Unią Europejską nad poprawą ekologiczności i zrównoważoności konkretnych sektorów irlandzkiej gospodarki.

Fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są wykorzystywane do wspierania władz lokalnych w zakresie realizacji projektów zrównoważonego rozwoju w miastach i miasteczkach Irlandii.

Więcej informacji o Projektach Zrównoważonego Rozwoju Miast realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na jego stronie na poniższej stronie internetowej.

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unia Europejska i Irlandia wspólnie realizują ekologiczne systemy wsparcia. Więcej o przykładzie tego, w jaki sposób Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich finansuje ochronę środowiska, można przeczytać w studium przypadku na temat systemu na rzecz rolnictwa organicznego.

Funding for Environmental Protection: 1.4 billion euro from the Rural Development Programme and 145.4 million from the EMFF Operational Programme for Ireland.

Przykłady projektów związanych z ochroną środowiska

Farming in Boyne Valley, Co. Meath

GLAS i GLAS+

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ekologiczny, Niskoemisyjny System Rolnośrodowiskowy (Green Low-Carbon Agri-Environment Scheme, GLAS) to program, który ma zachęcić rolników do działalności możliwie najbardziej korzystnej dla środowiska i klimatu. GLAS+ to odnoga tego programu przeznaczona dla rolników, którzy podejmują pełne wyzwań działania związane z wyjątkowym poziomem korzyści środowiskowych z wyższą płatnością maksymalną.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa.


Inshore Fisheries Conservation

Ochrona rybołówstwa przybrzeżnego

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

System zapewnia wsparcie finansowe dla sektora rybołówstwa przybrzeżnego, dzięki któremu zyska on większą zrównoważoność gospodarczą, społeczną i środowiskową.

Przykładem finansowania działań w ramach tego systemu pomocowego jest oznaczanie homarów nacięciami w kształcie litery V, co pomaga w monitorowaniu i ochronie zasobów homara w Irlandii.

Więcej informacji znajduje się na stronie Bord Iascaigh Mhara.

Inshore Fisheries Conservation

The Burren

Program dla Burren

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program to lokalny środek pomocowy, którego celem jest ochrona unikatowego krajobrazu Burren w hrabstwach Clare i Galway.

Fundusze są przyznawane rolnikom na podstawie systemu oceny stanu środowiskowego ich pól w ramach pięcioletniego planu rolnego. Wyższa liczba punktów (czyli lepszy stan środowiskowy) będzie przekładał się na wyższe fundusze.

Więcej informacji o tym programie znajduje się na poświęconej mu stronie internetowej.

Z których funduszy opłacana jest ochrona środowiska?

Każdy z poniższych funduszy przeznacza środki na ochronę środowiska. Kliknij płytki, żeby dowiedzieć się, jakie inne inwestycje są finansowane w ramach funduszy.