Czym jest włączenie społeczne?

Włączenie społeczne to jeden z obszarów, w które inwestuje się w ramach funduszy europejskich w Irlandii. Celem tej inwestycji jest zapewnienie pomocy osobom lub społecznościom, które mają problemy z uczestniczeniem w życiu społecznym. Ten obszar inwestycji finansowany jest z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poprzez Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączania i Nauki Europejski Fundusz Społeczny pomaga ludziom w gorszej sytuacji, którzy mogą mieć problemy z uczestnictwem w życiu społecznym i tym, którzy mogą nie radzić sobie z nauką, którym trudno znaleźć pracę lub stać się częścią społeczności. Program uwzględnia również środki w celu promowania równych szans i zwalczania dyskryminacji.

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje specjalny Program LEADER, który usamodzielnia grupy lokalnej społeczności i promuje zrównoważony wzrost lokalnych obszarów.

Funding for Social Inclusion: 387.6 million euro from the Programme for Employability and 250 million euro from the Rural Development Programme.

Przykłady Programów Włączania Społecznego

LEADER Programme

Program LEADER

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie między 2014 r. a 2020 r. w ramach programu LEADER zostanie przekazane grupom lokalnej społeczności 250 mln EUR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem tego programu jest usamodzielnienie lokalnych społeczności w wyborze projektów, które oddziałują na ich obszar.

Dowiedz się więcej o programie LEADER.


Garda Youth Diversion Projects: West Limerick

Projekt mający na celu odciągnięcie młodych ludzi od działań o charakterze antyspołecznym lub przestępczym prowadzony przez Garda

Europejski Fundusz Społeczny

Inicjatywa ta pomaga młodzieży zagrożonej postawami antyspołecznymi lub czynami przestępczymi lub zaangażowanej w nie. Koncentruje się na projektach społecznościowych, które pomagają jej integrować się w obszarach lokalnych, umożliwiając jej podejmowanie właściwych wyborów i zaprzestanie popełniania przestępstw.
Więcej na temat projektów, w które angażuje się młodzież, można przeczytać w relacji Patricka i Jamiego.

Garda Youth Diversion Projects: West Limerick

Young Persons Probation: Photo of Dochas don Oige

Projekty nadzoru kuratorskiego nad młodzieżą

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty nadzoru kuratorskiego nad młodzieżą (Young Persons Probation) zapewniają wachlarz usług młodocianym przestępcom w lokalnych społecznościach, w tym szkolenia i edukację, mentoring oraz programy nadzoru kuratora. W ramach Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki finansowane są cztery tego typu projekty;

Który z poniższych funduszy przeznacza środki na Programy Włączania Społecznego i Zwalczania Dyskryminacji?

Każdy z poniższych funduszy przeznacza środki na Programy Włączania Społecznego i Zwalczania Dyskryminacji. Kliknij płytki, żeby dowiedzieć się, jakie inne inwestycje są finansowane w ramach funduszy.