An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

Tacaíonn an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) le gníomhaíochtaí a infheistíonn i bpobail cois cósta agus iascaigh, agus cuirtear i bhfeidhm in Éirinn é faoin gClár Oibriúcháin d’Éirinn.

Infheistítear €5.7 billiún ar fud an Aontais Eorpaigh leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh, chun:

  • Cuidiú le hiascairí chun aistriú chuig an iascach inbhuanaithe
  • Tacú le pobail cois cósta agus cuidiú lena ngeilleagair a éagsúlú
  • Poist a chruthú agus cáilíocht na beatha a fheabhsú ar feadh cóstaí na hEorpa
  • Éascú d’iarratasóirí chun rochtain a fháil ar an airgeadas

Clár Oibriúcháin CEMI d’Éirinn

Is é an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus Rialtas na hÉireann a chomhchistíonn an Clár Oibriúcháin CEMI d’Éirinn.

239.2 million euro total funding for the Southern and Eastern Programme. 147.6 million euro in funding from the European Union and 91.6 million euro in funding from the Irish Government.

Príomhaird an Chláir

  • Tacú le forbairt an iascaigh inbhuanaithe.
  • Tacú le hearnáil an uisceshaothraithe.
  • Infheistiú i mbailiú sonraí agus i rialú iascach chun tacú leis an gcomhbheartas iascaigh
  • Infheistiú i dtionscnaimh forbartha áitiúla

Déantar gnóthachan na gcuspóirí úd a thomhas i gcoinne na n-eochairspriocanna feidhmíochta thíos.

Faigh a thuilleadh mionsonraí amach faoi thionscadail arna gcistiú ag an gClár Oibriúcháin d’Éirinn agus faoi imeachtaí a teacht aníos ar Láithreán gréasáin na Roinne Talmhaíochta.

EMFF Indicators

1,800 post cruthaithe agus 2,540 post reatha cothabháilte. 33,000 tona nó €23 milliún de mhéadú um tháirgeadh iascach. 45,000 tona nó €112 milliún de mhéadú um tháirgeadh uisceshaothraithe. Laghdú faoi 85% sna gabhálacha gan iarraidh

Infheistíocht i do Thodhchaí

Tugtar aghaidh i gceann amháin de na limistéir infheistíochta thíos ar na cuspóirí a léirítear thuas. Cliceáil ar na tíleanna chun an chaoi ina dtacaíonn Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta eile na hEorpa le gach ceann de na limistéir úd a thaiscéaladh.