Bain leas as na cnaipí thíos chun an chaoi ina mbaineann daoine, grúpaí agus limistéir éagsúla tairbhe as Cistiú Struchtúrach agus Infheistíochta Eorpach in Éirinn a thaiscéaladh.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Ógtheagmháil Boird Oideachais agus Oiliúna Fiosraigh faoi Ógtheagmháil i do chontaesa
Is clár oideachais, oiliúna agus taithí oibre é Ógtheagmháil atá dírithe ar luathfhágálaithe scoile idir aois 15-20.
Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig Foghlaim a Thuilleadh
Clár do dhaoine óga a bhíonn bainteach le hiompar frithshóisialta nó coiriúil lena dtairgtear deiseanna oideachais, fostaíochta agus oiliúna chomh maith le gníomhaíochtaí spórt, ealaíon, ceoil agus eile; a rannchuireann go léir le feabhsú na hinfhostaitheachta.
Promhadh do Dhaoine Óga An tSeirbhís Phromhaidh

Foghlaim a Thuilleadh
Tionscadail phobal-bhunaithe a sholáthraíonn cláir do leanaí a thagann os comhair na gcúirteanna chun aghaidh a thabhairt ar dhearcthaí agus ar iompar frithshóisialta, agus ar an iompar ciontaithe.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Clár Cuimsithe Shóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail (SICAP) Pobal Foghlaim a Thuilleadh
Is í aidhm SICAP chun leibhéil oilteachtaí agus oideachais a ardú tríd an oideachas, an oiliúint, an taithí oibre agus/nó trí dheiseanna oibre.
Tus Nua An tSeirbhís Phromhaidh Foghlaim a Thuilleadh
Clár chun cúnamh le mná a scaoiltear saor ón bpríosún ina n-aistriú chuig an saol neamhspleách sa phobal.
Comhtháthú agus Fostaíocht Imirceach An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Foghlaim a Thuilleadh
Tionscadail lena méadófar infhostaitheacht na n-imirceach a mbaineann constaicí dóibh ag teacht isteach sa mhargadh saothair.
Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig Foghlaim a Thuilleadh
Clár do dhaoine óga a bhíonn bainteach le hiompar frithshóisialta nó coiriúil lena dtairgtear deiseanna oideachais, fostaíochta agus oiliúna chomh maith le gníomhaíochtaí spórt, ealaíon, ceoil agus eile; a rannchuireann go léir le feabhsú na hinfhostaitheachta.
Promhadh do Dhaoine Óga An tSeirbhís Phromhaidh Foghlaim a Thuilleadh
Tionscadail phobal-bhunaithe a sholáthraíonn cláir do leanaí a thagann os comhair na gcúirteanna chun aghaidh a thabhairt ar dhearcthaí agus ar iompar frithshóisialta, agus ar an iompar ciontaithe.
Comhionannas Inscne An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Foghlaim a Thuilleadh
Tionscadail a dhírítear ar mhná atá lasmuigh den mhargadh saothair faoi láthair, ach ar mian leo glacadh le fostaíocht.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
An Ciste um Chúnamh do Mhic Léinn An tÚdarás Ard-Oideachais Foghlaim faoi Incháilitheacht agus Iarratas
Soláthraítear cúnamh airgeadais sa chiste seo do mhic léinn lánaimseartha a mbaineann deacrachtaí dóibh agus iad ag freastal ar an ard-oideachas.
An Ciste do Mhic Léinn atá faoi Mhíchumais An tÚdarás Ard-Oideachais Foghlaim faoi Incháilitheacht agus Iarratas
Leithdháiltear cistiú faoin gciste seo do choláistí breisoideachais agus ardoideachais chun seirbhísí agus tacaíochtaí a sholáthar do mhic léinn lánaimseartha le míchumais.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
An Litearthacht d’Aosaigh Boird Oideachais agus Oiliúna Aimsigh do BOO Áitiúil
Dírítear na tionscadail agus na cúrsaí seo ar dhaoine chun oilteachtaí litearthachta, teanga agus uimhearthachta a ghnóthú.
Back to Education Initiative Boird Oideachais agus Oiliúna Aimsigh do BOO Áitiúil
Tugtar aghaidh sa tionscnamh seo ar éilimh oideachais na ndaoine úd gan mórán cáilíochtaí oideachais nó gan cáilíochtaí ar bith agus ar fhágálaithe scoile.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Springboard+ Springboard+ Cuardaigh Cúrsaí
Tairgtear le Springboard+ réimse cúrsaí saora in aisce ag leibhéal teastais, céime agus máistreachta óna dtiocfaidh cáilíochtaí sna limistéir úd mar a mbíonn deiseanna fostaíochta sa gheilleagar. Áirítear leo siúd cúrsaí a dhírítear ar aghaidh a thabhairt ar easnaimh oilteachtaí TFC ach céimithe oilte a thiontú ó dhisciplíní neamh-ríomhaireachta/TF chun éilimh oilteachtaí TFC aitheanta a shásamh.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Food and/or Basic Material Assistance Programme An Roinn Coimirce Sóisialaí Foghlaim a thuilleadh ar Láithreán Gréasáin na Roinne
Soláthraítear bia agus bunábhair eile do chumainn charthanais tríd an gClár seo lena leithdháileadh dóibh siúd atá thíos inár sochaí. Tiocfaidh tú ar mhionsonraí an phróisis iarratais ar an láithreán gréasáin a nasctar leis seo.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Scéimeanan an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh Bord Iascaigh Mhara Cuardaigh Scéimeanna
Is ar láithreán gréasáin Bhord Iascaigh Mhara a chuirtear na scéimeanna le tacaíocht ó Chiste Eorpach Muirí agus
Iascaigh ar fáil.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Scéimeanna agus Íocaíochtaí Feirmeora An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Cuardaigh Scéimeanna agus Íocaíochtaí
Soláthraíonn an Roinn Talmhaíochta roinnt tacaíochtaí faoi Chiste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe. Tá siad sin comhdhlúite san aon áit amháin ar chuid nascleanúna de láithreán gréasáin na Roinne.
An Clár LEADER An Roinn Gnóthaí Ealaíon, Oidhreachta, Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta Aimsigh do Ghrúpa Gnímh Áitiúil
Is iad na Grúpaí Gnímh Áitiúla ar fud fad na tíre a bhainistíonn an Clár LEADER. I gcomhair tuilleadh sonraí faoin gClár LEADER, féach a leathanachsan ar an láithreán gréasáin seo.
Grúpaí Gnímh Áitiúil na nIascach (GGÁI)) Bord Iascaigh Mhara GGÁI ar Bhord Iascagh Mhara
Is faoin CEMI a chumhachtaítear ceantair áitiúla chun straitéisí áitiúla a tháirgeadh d’fhorbair a bpobal cósta.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Scéimeanna agus Íocaíochtaí Feirmeora An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Look up the Schemes and Payments
Soláthraíonn an Roinn Talmhaíochta roinnt tacaíochtaí faoi Chiste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe. Tá siad sin comhdhlúite san aon áit amháin ar chuid nascleanúna de láithreán gréasáin na Roinne.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Lárionaid Taighde Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann Foghlaim a Thuilleadh
Is codanna lárnacha iad Lárionad Taighde agus Cláir Spócaí le Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann d’fhorbairt agus neartú chlú de scoth domhanda na hÉireann agus a réigiún don taighde, nuálaíocht agus forbairt.
An Ciste um Thráchtálú Fiontraíocht Éireann Foghlaim a Thuilleadh
Tacaíocht don fhiontraíocht sa phobal taighde, ach cuidiú le dea-smaointe chun teacht ar an margadh.
An Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Fiontraíocht Éireann Foghlaim a Thuilleadh
Faigheann Gnólachtaí Éireannacha deis chun saothar agus saineolas Institiúidí Taighde na hÉireann a fháil chun cuidiú chun smaointe a fhorbairt agus chun a ngnó a fhorás.
Taighde Mara Foras na Mara Foghlaim a Thuilleadh
Cistiú do thionsnaimh thaighde a thacaíonn agus a fhorbraíonn na pobail iascaigh agus cósta sa dá réigiún.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Gnólachtaí agus Teaghlaigh An Roinn Cumarsáide, Gníomhú Aeráide agus Comhshaoil Foghlaim a Thuilleadh
Is plean é an Clár Leathanbhanda Náisiúnta chun seirbhísí leathanbhanda ardluais a sheachadadh (íosluas 30Mbps íoslódála agus 6Mbps uaslódála) chuig gach gnólacht agus teaghlach in Éirinn.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Gnólachtaí Beaga Fiontraíocht Éireann Foghlaim a Thuilleadh
Cuidíonn sí le gnólachtaí chun foráis, líon na bhfostaithe a mhéadú, agus tacaíonn le cleachtas nuálaíochta agus le hinfheistíocht sa taighde agus forbairt in earnáil na mionfhiontar.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Fuinneamh níos Fearr, Tithe níos Teo Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann Foghlaim a Thuilleadh
Dírítear an scéim ar theaghlaigh ar ioncam íseal i mbaol na bochtaine fuinnimh, agus seachadtar réimse beart éifeachtúlachta fuinnimh léi.
Iarfheistiú na Tithíochta Sóisialta An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil Foghlaim a Thuilleadh
Is scéim iarfheistithe í seo do stoc tithíochta na nÚdarás Áitiúil. Cuideoidh an scéim sin le hÉirinn chun a tiomantais astuithe carbóin agus spriocanna laghdaithe fuinnimh don bhliain 2020 a shásamh.

Tacaíocht Arna Bhainistiú le Foghlaim a Thuilleadh
Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil Foghlaim a Thuilleadh
Is í an sprioc go mbeadh ár gcathracha agus bailte ní ba mhealltaí chun cónaí, obair agus siamsaíocht a dhéanamh iontu.