Tréimhse an Chláir 2007-2013

Leithdháiltear Cistí Struchtúracha Eorpacha i dtréimhsí 7 mbliana. Táimid sa tréimhse 2014-2020 i láthair na huaire, agus an tréimhse 2007-2013 fós ag céimeanna deireanacha a comhlíonta.

Áiríodh leis na Cistí Struchtúracha Eorpacha sa tréimhse 2007-2013.

  • Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
  • Ciste Sóisialta na hEorpa

Is cáipéis agus plean straitéiseach í An Chreat-Treoir Straitéiseach Náisiúnta ina leagtar amach treo straitéiseach na gclár 2007-2013
.

Cláir

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

Ciste Sóisialta na hEorpa

Rialacháin agus Treoir

Tá mionsonraí na Rialachán is ábhartha don tréimhse seo agus na cláir sin ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Tá treoir ar fáil freisin ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Ciorcláin

Ciorclán 16 de 2008 de chuid na Roinne Airgeadais: Rialacha Incháilitheachta Náisiúnta um chaiteachas comhchistithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 2007-2013 faoi Chreat-Treoir Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann.
Ciorclán 12 de 2008 de chuid na Roinne Airgeadais: Nósanna Imeachta um Bainistiú agus Rialáil Airgeadais do Chláir na gCistí Struchtúracha Eorpacha 2007-2013

Tuilleadh Eolais

Tabhair cuairt ar láithreáin ghréasáin a nÚdaráis Bhainistíochta i gcomhair a thuilleadh eolais i leith na dtrí Chlár úd:

Clár Údarás Bainistíochta
Clár Oibriúcháin an Deiscirt agus an Oirthir 2007-2013 Tionól Réigiúnach an Deiscirt
Clár Oibriúcháin na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair 2007-2013 Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair
Clár Oibriúcháin um Infheistíocht Chaipitiúil Dhaonna 2007-2013 An Roinn Oideachais agus Scileanna