Preaseisiúintí

(ar fáil as Béarla amháin)

Partnership Agreement
Comhaontú comhpháirtíochta na hÉireann
Leagann an comhaontú comhpháirtíochta amach an treo straitéiseach d’infheistíocht na hÉireann de Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa agus sa tréimhse 2014 go 2020.

Tuairiscí, Rialacháin, Treoir agus Ciorcláin

Tuairiscí Bliantúla um Fhorfheidhmiú

(ar fáil as Béarla amháin)

Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla Chlár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla Chlár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir
Is sna tuairiscí bliantúla sin a thugtar achoimre ar fhorfheidhmiú Chlár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir.
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla Chlár Oibriúcháin Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla Chlár Oibriúcháin Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair
Is sna tuairiscí bliantúla sin a thugtar achoimre ar fhorfheidhmiú Chlár Oibriúcháin Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair.
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla an Chláir Infhostaitheachta, Cuimsithe agus Foghlama
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla an Chláir Infhostaitheachta, Cuimsithe agus Foghlama
Is sna tuairiscí bliantúla sin a thugtar achoimre ar fhorfheidhmiú an Chláir Infhostaitheachta, Cuimsithe agus Foghlama.
EMFF Operational Programme for Ireland Annual Implementation Reports
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla Chlár Oibriúcháin CEMI d’Éirinn
Is sna tuairiscí bliantúla sin a thugtar achoimre ar fhorfheidhmiú Chlár Oibriúcháin CEMI d’Éirinn.
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla an Chláir Forbartha Tuaithe
Tuairiscí Forfheidhmithe Bliantúla an Chláir Forbartha Tuaithe
Is sna tuairiscí bliantúla sin a thugtar achoimre ar fhorfheidhmiú an Chláir Forbartha Tuaithe.

Rialacháin agus Treoir Eorpach

Rialacháin Ghinearálta agus Sonracha de réir Ciste
Is iad seo na Rialacháin Chomónta a chuimsíonn gach ceann de Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, agus na Rialacháin ar sonrach iad de réir gach Ciste Struchtúrach agus Infheistíochta faoi seach. Ní bhíonn feidhm leis na rialacháin úd do Chiste na Cabhrach Eorpaí dóibh siúd is Díothaithe.
Delegated Acts
Achtanna Tarmligthe
Tá an Coimisiún Eorpach cumhachtaithe chun Achtanna Tarmligthe a chur i dtoll a chéile de réir na Rialachán Comónta thuas. Is ar an leathanach seo ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh a thiomsaítear na hAchtanna Tarmligthe sin le chéile san aon áit amháin.
Implementing Acts
Achtanna Forfheidhmithe
Is sna hAchtanna Forfheidhmithe a leagtar amach na próisis chearta do limistéir shonracha leis na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha.
Treoir ón gCoimisiún Eorpach
Treoir ón gCoimisiún Eorpach
Foilsíonn an Coimisiún Eorpach an treoir tar éis comhairliúcháin leis na Ballstáit. Tá an Treoir ceaptha chun saincheist ar bith a bhaineann le léirmhíniú nó le forfheidhmiú na Rialachán a shoiléiriú.

Ciorcláin

(ar fáil as Béarla amháin)

Circular 13-2015
Ciorclán 13/2015 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: Nósanna Imeachta Bainistíochta agus Rialaithe do Chláir Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa
Is sa Chiorclán seo a leagtar amach cén chaoi a bhfuil ceanglais na Rialachán maoinithe ábhartha AE le cur i bhfeidhm in Éirinn.
Circular 08-2015
Ciorclán 08/2015 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe: Rialacha Incháilitheachta CFRE
Is sa Chiorclán seo a leagtar amach na rialacha incháilitheachta do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, a bhfuiltear tar éis iad a fhorbairt i gcomhréir le Rialachán na bhForálacha Comónta (féach thuas).
ESF Eligibility Rules
Ciorclán 01/2015 um Údarás Deimhnithe CSTE: Rialacha Incháilitheachta CSTE
Is sa Chiorclán seo a leagtar amach na rialacha incháilitheachta um chaiteachas faoi Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) 2014 – 2020 faoin Tionscnamh Fostaíochta don Óige.