Czym są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne?

W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych realizuje się pięć funduszy:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki
  • Fundusz Spójności

Irlandia otrzymuje pieniądze unijne z pierwszych czterech wymienionych funduszy. Irlandia jest państwem członkowskim z bardziej rozwiniętą gospodarką, w związku z czym nie przysługują już jej środki z Funduszu Spójności.

Fundusze

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ustanowiono w celu zniesienia nierówności w rozwoju regionów. W Irlandii wdrożono dwa regionalne programy inwestycyjne, które mają wspólny cel. Obejmują one całą Republikę Irlandii, która jest podzielona na dwa regiony: południowy i wschodni oraz przygraniczny, centralny i zachodni.

Europejski Fundusz Społeczny poprawia dostęp do zatrudnienia i umożliwia większą mobilność lokalizacji i osób na rynku pracy w obrębie Unii. Europejski Fundusz Społeczny koncentruje się zwłaszcza na szkoleniu zawodowym i rozwoju umiejętności.

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pomaga sprostać wyzwaniom i wykorzystać szanse, przed którymi stoją obszary wiejskie w XXI w.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki ma na celu zapewnić rybakom pomoc w przejściu na bardziej zrównoważone metody. Pozwala także społecznościom przybrzeżnym tworzyć bardziej zróżnicowane szanse dla pracowników i firm. Ogólnym celem tego funduszu jest tworzenie miejsc pracy oraz podnoszenie jakości życia wzdłuż wybrzeży Europy.

Fundusz Spójności jest skierowany do państw członkowskich z dochodem narodowym brutto na mieszkańca mniejszym niż 90% średniej unijnej. Ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Czym jest Polityka Spójności?

W Unii Europejskiej terminu „Polityka Spójności” stosuje się do określenia inwestycji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Głównym celem Polityki Spójności jest ograniczenie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy państwami i regionami Unii Europejskiej. Polityka Spójności osiąga ten cel poprzez przeznaczanie wydatków na regiony i miasta Unii Europejskiej w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzenia miejsc pracy, zapewniania wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, a także poprawy życia obywateli.

Czym jest Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym?

Fundusz ten zapewnia podstawową pomoc osobom najbardziej potrzebującym, zanim będą one mogły się starać o wsparcie w postaci rozwoju społecznego i gospodarczego zapewnianego w ramach innych funduszy.

Gdzie dowiem się więcej?

Dobrym miejscem na początek dla osób chcących uzyskać więcej informacji będą urzędy zajmujące się realizacją programów.

W przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są one rozdzielone według kryterium obszaru geograficznego:

Europejski Fundusz Społeczny zarządzany jest na poziomie krajowym przez Departament Edukacji i Umiejętności.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jest zarządzany przez Wydział Programów Rozwoju Żywności Pochodzącej z Morza Departamentu Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej.

Europejski Fundusz Rolny jest nadzorowany przez Wydział Ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Departamentu Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej.

Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym zarządza Departament Ochrony Socjalnej.

Więcej informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych znajduje się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.