Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskich jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach funduszu w okresie od 2014 r. do 2020 r. na inwestycje w rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej przeznacza się 100 mld EUR.

Na lata 2014–2020 w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej istnieje 118 różnych programów rozwoju obszarów wiejskich (ROW). 20 państw członkowskich, w tym Irlandia, ma jeden program krajowy, a 8 państw, w tym Wielka Brytania, zdecydowało się na co najmniej dwa programy (regionalne).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Irlandii

4 billion euro total funding for the Southern and Eastern Programme. 2.19 billion euro in funding from the European Union and 1.8 billioneuro in funding from the Irish Government.

Zakres programu

Jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, istnieje sześć kluczowych obszarów traktowanych priorytetowo:

  • ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  • poprawa rentowności i konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych i promowanie innowacyjnych technologii farmerskich oraz zrównoważonego zarządzania leśnictwem;
  • promowanie organizacji łańcucha pokarmowego, dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
  • odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
  • wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
  • wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i wspierania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Wszystkie szczegóły dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Irlandii znajduje się na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa.

Inwestowanie w swoją przyszłość

Do każdego z powyższych celów odnosi się jeden z poniższych obszarów inwestycji. Kliknij poniższe płytki, żeby poznać sposoby, w jakie każdy z tych obszarów jest wspierany przez Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.