Europejski Fundusz Społeczny

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rocznie wydaje się w Unii Europejskiej 10 mld EUR. W każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej takie środki przeznacza się na ulepszanie perspektyw zatrudnienia wielu milionów osób oraz tworzenie bardziej włączającego społeczeństwa. EFS współfinansuje projekty związane z zatrudnieniem na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w całej Unii Europejskiej.

W partnerstwie z Komisją Europejską każde państwo członkowskie UE opracowuje co najmniej jeden program, który ma być współfinansowany w perspektywie siedmioletniej — obecnie od 2014 r. do 2020 r.

Program Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki

W Irlandii Europejski Fundusz Społeczny wraz z rządem współfinansuje Program Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki na lata 2014–2020. Irlandia otrzymuje także specjalną alokację w wysokości 68 mln EUR z Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych.

Inicjatywa ta ma za zadanie przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych i wdrażać Youth Guarantee poprzez zapewnianie miejsc pracy oraz szanse kształcenia i szkolenia osobom poniżej 25. roku życia, które nie pracują, nie uczą się lub nie uczęszczają na szkolenia.

Kluczowe obszary wybrane do inwestycji w ramach Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki na lata 2014–2020 to pomaganie ludziom w powrocie do kształcenia się, szkoleń lub nauki, osobom zagrożonym wykluczeniem ze społeczeństwa lub z rynku pracy oraz zachęcanie młodych osób do podjęcia zatrudnienia, a także zapewnienie im dostępu do edukacji.

W ramach programu na ponad 20 środków krajowych przeznaczono 1,157 mld EUR.

1,157 mld euro całkowita kwota funduszy Program Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki. 545 mln euro fundusze z Unii Europejskiej, 68 mln euro fundusze Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych i 545 mln euro fundusze rządu irlandzkiego.

Zakres programu

Środki krajowe finansowane z Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki na lata 2014–2020 są przeznaczone na cztery osobne obszary inwestycji:

  • pomoc bezrobotnym w powrocie na rynek pracy;
  • promowanie społeczeństwa włączającego i udoskonalanie rynku pracy;
  • zapewnianie ludziom lepszego dostępu do edukacji;
  • zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych.

W perspektywie siedmioletniej program ma za zadanie pomóc niemal 0.5 mln ludzie. Zostały w nim zawarte cele w zakresie skuteczności działania, żeby zagwarantować, że osiągnie swoje założenia.

Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym i Programie Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki znajduje się na stronie EFS dla Irlandii.

Programie Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączenia i Nauki: 135,000 miejsc na szkoleniach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy; 33,000 młodych ludzi wspieranych w ramach Inicjatywy Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych; pomoc dla 185,000 dla studentów w gorszej sytuacji/z niepełnosprawnością; disabilities assisted, 527,000 dodatkowych miejsc w programach edukacyjnych dla osób z niskim poziomem wykształcenia; i 81,000 programów zwiększających zatrudnienie dla osób w gorszej sytuacji.

Europejski Fundusz Społeczny: Inwestowanie w swoją przyszłość

Kliknij poniższe płytki, żeby dowiedzieć się więcej o obszarach inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W każdej sekcji znajdują się przykłady sposobu inwestycji środków uzyskanych z tego funduszu, a także innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.