Komunikaty prasowe (dostępne wyłącznie w języku angielskim)

Partnership Agreement
Umowa Partnerska Irlandii – Zmieniony we wrześniu 2017 r

Ta umowa partnerska określa strategiczny kierunek inwestycji Irlandii w europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne w okresie 2014-2020.

Sprawozdania, Przepisy, wytyczne i okólniki

Roczne sprawozdania z realizacji (dostępne wyłącznie w języku angielskim)

Southern and Eastern Regional Operational Programme Annual Implementation Report
Roczne sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich
Znajduje się w nich podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów Południowych i Wschodnich.
Border, Midland and Western Regional Operational Programme Annual Implementation Report
Roczne sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich
Znajduje się w nich podsumowanie realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów Przygranicznych, Centralnych i Zachodnich.
PEIL Annual Implementation Report
Roczne sprawozdania z realizacji Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączania i Nauki
Znajduje się w nich podsumowanie realizacji Programu Zwiększania Szans Zatrudnienia, Włączania i Nauki.
EMFF Operational Programme for Ireland Annual Implementation Reports
Roczne sprawozdania z realizacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (ERMR) dla Irlandii
Znajduje się w nich podsumowanie realizacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (ERMR) dla Irlandii.
RDP Annual Implementation Reports
Roczne sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Znajduje się w nich podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europejskie rozporządzenia i wytyczne

Common Provisions Regulation Annotated Text
Rozporządzenia ogólne i w rozporządzenia dotyczące poszczególnych funduszy
Są to wspólne regulacje, które dotyczą wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, oraz regulacje, które odnoszą się konkretnie do każdego z tych funduszy. Przepisy te nie dotyczą Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Delegated Acts
Akty delegowane
Komisja Europejska jest upoważniona do wdrażania aktów delegowanych za pośrednictwem wspólnych rozporządzeń. Na podanej dalej stronie internetowej Komisji Europejskiej w jednym miejscu zgromadzone są akty delegowane.
Implementing Acts
Akty wykonawcze
Akty wykonawcze określają odpowiednie procesy dla konkretnych obszarów objętych europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Na swojej stronie internetowej Komisja Europejska udostępnia wszystkie akty wykonawcze odnoszące się do tych funduszy.

European Commission Guidance
Wytyczne Komisji Europejskiej
Wytyczne są publikowane przez Komisję po konsultacji z państwami członkowskimi Unii. Wytyczne mają na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości odnośnie do interpretacji lub wdrażania rozporządzeń.

Okólniki (dostępne wyłącznie w języku angielskim)

Circular 08-2015
Okólnik 08/2015 Departamentu Wydatków i Reform Publicznych: Kryteria kwalifikowalności EFRR
W tym okólniku określone zostały kryteria kwalifikowalności dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które opracowano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów (zob. wyżej).
ESF Eligibility Rules
Okólnik 01/2015 instytucji certyfikującej EFS: Kryteria kwalifikowalności EFS
W tym okólniku określone zostały kryteria kwalifikowalności dla wydatków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na lata 2014–2020 oraz Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych.