Cad is Geilleagar Íseal-Charbóin ann?

Is sprioc de chuid an Aontais Eorpaigh é an Geilleagar Íseal-Charbóin a ndíríonn na ceithre chlár liostaithe thíos uirthi. Is í sprioc na mbeart sin ná chun cuidiú le geilleagar na hÉireann chun aistriú chuig teicneolaíochtaí, próisis agus bonneagar níos éifeachtúla agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol.

I gcomhair sampla den chaoi ar baineadh leas as an gcistiú sin idir na blianta 2007 agus 2013, léigh an cás-staidéar seo.

Geilleagar Íseal-Charbóin: €133 million euro from the Southern and Eastern Regional Operational Programme, €36 million euro from the Border, Midland and Western Regional Operational Programme, €1.9 billion euro from the Rural Development Programme and €3 million euro from the EMFF Operational Programme for Ireland.

Samplaí de Thionscadail um an nGeilleagar Íseal-Charbóin

Social Housing Retrofit

Iarfheistiú na Tithíochta Sóisialta

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

Beidh na hÚdaráis Áitiúla incháilithe i leith dhá scéim a dhírítear ar iarfheistithe um éifeachtúlacht theirmeach agus fuinnimh na tithíochta sóisialta.

Iarfheisteofar le ceann amháin acu suas le 2,000 árasán i gcathracha Bhaile Átha Cliath, Luimnigh, agus Chorcaí. Tairgfear leis an gceann eile iarfheistithe inslithe do thithe áitithe agus iarfheistithe iomlána do thithe folmha i ngach ceantar na n-údarás áitiúil.

I gcomhair a thuilleadh eolais, téigh chuig láithreán gréasáin na Roinne Tithíochta.


Athsholáthar Inneall

Athsholáthar Inneall

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh

Is mar chuid de chion infheistíochtaí ar bord na Scéime Iascach Inbhuanaithe, a bheidh €3 milliún de dheontais ar fáil chun innill Soitheach Iascaigh a athsholáthar le malairtí fuinnimh níos éifeachtúla.

Chun tuilleadh a fháil amach faoin scéim seo, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Bhord Iascaigh Mhara.

Athsholáthar Inneall

Better Energy Warmer Homes

Fuinneamh níos Fearr, Tithe níos Teo

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

Is le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann a riartar an scéim sin. Tá tithe a tógadh roimh an mbliain 2006 incháilithe do dheontais ag costas ar bith do na húinéirí tí. Is ar theaghlaigh ar ioncam íseal a dhírítear deontais um bearta éifeachtúlachta fuinnimh.

Tugtar sampla den chineál tacaíochta seo sa chás-staidéar seo.

Chun tuilleadh a fháil amach faoin scéim seo, téigh chuig láithreán gréasáin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.


BDGP

An Clár Géanómaíochta um Shonraí Mairteola

Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe

Tugtar dreasachtaí d’fheirmeoirí leis an gClár Géanómaíochta um Shonraí Mairteola chun réimse beart a ghlacadh atá deartha chun feabhsú géiniteach luathaithe a sheachadadh i gcáilíocht an tréada mairteola, agus dá réir chun sochair aeráide comhbhainteacha ar nós déine astuithe laghdaithe a ghnóthú.

Is í an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a chomhordaíonn gníomhaíochtaí le comhairleoirí oilte agus le feirmeoirí mairteola chun tionchair fiúntacha ar lorg charbóin a dtréad a ghnóthú. Foghlaim a thuilleadh sa tuarascáil iomlán.

Engine Replacement

Céard iad na Cistí a infheistítear sa Geilleagar Íseal-Charbóin?

Infheistítear gach ceann de na Cistí thíos sa Low Geilleagar Íseal-Charbóin. Cliceáil ar na tíleanna sin chun na hinfheistíochtaí eile le gach Ciste a thaiscéaladh.